Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Ludzie/Społeczność

2010.11.17 g. 19:16

Nie zapominaj o biednych i samotnych

Rzecz o Markocie

Zawsze jesteśmy komuś potrzebni, a w miłowaniu bliźniego, tak bardzo nam do twarzy...
(Przemysław Przybecki)

Jesteśmy organizacją pozarządową, posiadającą od chwili rejestracji status organizacji pożytku publicznego.

 

Stowarzyszenie nasze zostało zarejestrowane w 2003 roku i jest formułą kontynuacji dzieła legendarnego lidera aktywności prospołecznej świętej pamięci Marka Kotańskiego.

 

 Markot

 

W chwili obecnej posiadamy 10 stacjonarnych placówek na terenie kraju, w których zamieszkuje blisko 700 osób bezdomnych.
Są to samotne matki z dziećmi, osoby chore, w podeszłym wieku i niepełnosprawne.
W miarę swoich możliwości pomagamy doraźnie osobom ubogim zamieszkującym w pobliżu naszych placówek, którym wydajemy żywność, odzież i inne artykuły niezbędne do codziennej egzystencji.

 

Nasza organizacja funkcjonuje w oparciu o niezwykle niski w swym wymiarze budżet wpłat od ośrodków pomocy społecznej, gdzie mieli swe ostatnie zameldowanie Nasi Podopieczni.

 

Zdecydowaną większość artykułów codziennej potrzeby, pozyskujemy drogą darowizn od podmiotów działalności gospodarczej, firm i osób prywatnych.

 

Czynimy wszelkie możliwe starania na rzecz utrzymanie względnej samodzielności aprowizacyjnej, bowiem otrzymywane środki publiczne w niewielkim stopniu pokrywają faktyczne zapotrzebowanie takiej placówki.

 

Ciągle chce się nam wierzyć, że mimo trudnych reguł rynkowych jakie zdominowały aktywność gospodarczą w naszym kraju, nie pozostajemy osamotnieni w tworzeniu warunków do skutecznej pomocy tym, których położenie wymaga bezwarunkowych aktów wsparcia.

 

Misja

  

Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, zagubionym, zagrożonym patologią społeczną.
Przeciwdziałanie szerzącej się patologii społecznej jak:

 

 • bezdomność 
 • bezrobocie 
 • alkoholizm 
 • przemoc w rodzinie.

 

Jest to działalność skierowana przede wszystkim do ludzi najbardziej jej potrzebujących jak bezdomni, zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości, ludzi dotkniętych chorobą alkoholową którzy nie potrafią sobie sami poradzić z problemem, ludzie biedni, potrzebujący pomocy doraźnej jak żywność, odzież oraz matki samotne wychowujące dzieci. Prowadzimy współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z władzami samorządów terytorialnych i innymi.


Podczas przesilenia ekstremalnych warunków pogodowych zimy 2009 / 2010, stanowiliśmy logistycznie pojmowane pogotowie pomocy dla ludzi bezdomnych dla m. st. Warszawy..
W styczniowym alercie zarządzonym przez służby organizacyjne Wojewody Mazowieckiego, nasza placówka w Ożarowie Mazowieckim zorganizowała bazę noclegową dla 122 osób.
Taki stan obłożenia utrzymywał się blisko dwa miesiące i był odpowiedzią na istniejące potrzeby, których wielkość determinowały długotrwałe i uciążliwe mrozy.

 

Placówki Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"

 

 • Placówka dla osób bezdomnych
  05-850 Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2
  tel: 022 423-55-30; tel/fax:022 722-22-99
  Kierownik placówki:Agnieszka Dąbrowska

 • Dom dla Ludzi Bezdomnych
  60-104 Poznań ul. Pogodna 55
  placówka przeniesiona z:
  60-104 Poznań ul. Głogowska 290
  tel.: 724-882-672
  Kierownik placówki: Dariusz Łaski

 • Dom dla Rodzin w Sytuacji Kryzysowej
  04-555 Warszawa ul. B. Czecha 4
  tel:022 423-55-29
  Kierownik placówki: Małgorzata Jankowiak


 • Dom "Dar Serca" Lucimia pow. Zwoleń
  26-704 Przyłęk
  tel:048 677-30-28
  Kierownik placówki: Katarzyna Jaworska

 • Dom "Zacisze"
  Pająków 12
  26-704 Przyłęk pow. Zwoleń
  tel: 604-720-486
  Kierownik placówki: Violetta Ozimek

 • Dom Rodzinny "Mar-Kot"
  Arklity 3
  11-410 Barciany pow. Kętrzyn
  tel:089 753-22-03
  Kierownik placówki: Jacek Strączek

 • Rolne Gospodarstwo Pomocnicze "Agro-Szkoła Życia"
  Miączyn Duży 19
  06-550 Szreńsk pow. Mława
  tel:023 652-01-04
  Kierownik placówki: Janusz Bułkowski

 • Dom dla Ludzi Bezdomnych "Oaza"
  Bońkowo Kościelne 48
  06-540 Radzanów pow. Mława
  tel:023 679-06-13
  Kierownik placówki: Adam Harmala

 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
  Pogotowie Interwencyjne
  ul. Ostatnia 11 Poznań
  tel: 061 830-61-06
  0 662-484-120
  Kierownik: Krystyn Warański

 • Dom Rodzinny "Budzynek"
  Budzynek 35
  99-205 Dalików
  pow. Poddębice woj. łódzkie
  tel: 723-092-614
  Kierownik : Jerzy Majcherek

Cele statutowe Stowarzyszenia.

 

Celami Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie szerzącej się patologii społecznej jak:

 

 • bezdomność, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie i inne;
 • wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozprzestrzenianiu się patologii społecznej;
 • ułatwienie powrotu do społeczeństwa;
 • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach patologii społecznej;
 • rozwijanie i zacieśnianie współpracy z władzami i organami administracji  państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawiskom patologii społecznej
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnorodnych form   społecznych i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawisk patologii  społecznej, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji  europejskiej;
 • kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów  społecznych;
 • rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym,  zagubionym, zagrożonym patologią społeczną.

 


Opis działalności Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 • współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi społecznymi i  młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy i  szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami wyznaniowymi oraz administracją samorządową;
 • współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami specjalistycznymi w zakresie zapobiegania patologiom i kształtowanie w społeczeństwie postaw, które pozwoliłyby na uchronienie ich przed powrotem do patrologii;
 • ułatwianie uzależnionym od alkoholu kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjno - readaptacyjnymi i służby zdrowia
 • tworzenie oddziałów terenowych Stowarzyszenia
 • prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów i inspirowanie działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego                 
  przekazu;
 • prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii społecznej, pozytywne  formy aktywności
 • organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • inicjowanie form samopomocy mających na celu integrowanie środowisk rodzinnych i szkolnych w podejmowaniu działań mających minimalizować środowiskowe i interpersonalne przyczyny patologii społecznej;
 • tworzenie placówek z zakresu pomocy charytatywno - społecznej, informacyjno - promocyjnej oraz leczniczo-rehabilitacyjnej o różnym profilu
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Konkretne rezultaty działalności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot

 

 1.  placówka pod nazwą: Rolne Gospodarstwo Pomocnicze „Agro - Szkoła Życia” w Miączynie Dużym, gm. Szreńsk, pow. Mława.


  W placówce zamieszkują osoby bezdomne, w większości uzależnione od alkoholu, w minionym roku udzielono pomocy stacjonarnej 250 osobom dorosłym i 12 dzieciom, udzielono także pomocy doraźnej ubogim rodzinom, osobom samotnym i starszym pozostającym w sytuacji kryzysowej z powiatu mławskiego. Podpisano porozumienia o współpracy z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z Olsztynka, Mławy,  Sochaczewa oraz Sompolno, Katowice, Poznań i Węgorzewo, które kierują do nas osoby bezdomne i potrzebujące. Placówka pomagała swoim podopiecznym w wyrobieniu  dokumentów oraz zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy przez co podopieczni mieli dostęp do świadczeń medycznych, rejestracja pomaga również w znalezieniu pracy oraz późniejszym usamodzielnieniu się.
  W okresie sprawozdawczym zwiększono bazę noclegową o 30 łóżek ( noclegownia), podjęto remont kolejnego budynku, wymieniono pokrycie dachu (nowy),  wstawiono okna PCV, wylano posadzki i tym samym zwiększyła się liczba miejsc noclegowych.
  Od 2005 roku placówka współpracuje z Fundacją HPI, misją tej amerykańskiej Fundacji jest przeciwdziałanie problemom głodu i ubóstwa  oraz bezrobociu i marginalizacji  społecznej na wsi, jej idea jest bardzo  zbliżona do naszej: „pomagać i dzielić się ze słabszymi i potrzebującymi”.


  Rolne Gospodarstwo Pomocnicze „Agro - Szkoła Życia” w Miączynie Dużym, gm. Szreńsk, pow. Mława


  Rolne Gospodarstwo Pomocnicze „Agro - Szkoła Życia” w Miączynie Dużym, gm. Szreńsk, pow. Mława
 2. Placówka pod nazwą: „Dom Zacisze” w Pająkowie, gm. Przyłęk, pow. Zwoleń


  W minionym roku placówka udzieliła pomocy stacjonarnej 134 osobom bezdomnym, były to rodziny z dziećmi i osoby starsze, udzielono także pomocy doraźnej osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej zamieszkującym w okolicznych wsiach. Poprzez prowadzenie punktu pomocy rzeczowej pomogliśmy najbiedniejszym mieszkańcom wsi Pająków, jak i z okolicznych, głównie w postaci rozdawania odzieży całorocznej.
  Placówka otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup opału i opłacenie bieżących rachunków za media. Wymieniliśmy całą instalację centralnego ogrzewania. Wyremontowano jedną łazienkę oraz przeniesiono kuchnię do odrębnego, wyremontowanego pomieszczenia.

 3. Placówka pod nazwą: „Dar Serca” w Luciami, gm. Przyłęk, pow. Zwoleń 


  Placówka udzielała wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, w szczególności samotnym matkom z dziećmi, w minionym roku z pomocy stacjonarnej placówki skorzystało 96 osób, w tym 61 dzieci. Zorganizowano pomoc doraźną dla osób zagrożonych bezdomnością i ubogich z okolicznych wsi, wydając gorące posiłki, paczki żywnościowe i odzieżowe.  Dzięki otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego zakupiliśmy opał oraz opłaciliśmy media. Podejmowano wspólne przedsięwzięcia z organami władz i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, a także organizowano różnorodne formy społeczne i instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawisk patologii społecznej niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej pozyskiwanie i dystrybucja darmowej żywności dla osób bezdomnych i niedożywionych.

 4. Placówka w Ożarowie Mazowieckim ul. M. Kopernika 2, gm. Ożarów Maz. pow. zachodnio - warszawski 


  Placówka udziela pomocy osobom bezdomnym, w szczególności rodzinom z dziećmi, osobom starszym i niepełnosprawnym, prowadzi także punkt pomocy doraźnej dla bezdomnych zamieszkujących okoliczne działki i pustostany oraz osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Gminy/ posiłki regeneracyjne, paczki żywnościowe. W minionym roku z pomocy stacjonarnej placówki skorzystało  238 osób, z pomocy doraźnej około 100. Placówka współpracuje z MOPS i GOPS w Sochaczewie oraz w Ożarowie Mazowieckim . W okresie sprawozdawczym przeprowadzono bieżące remonty, wyłożono płytkami ceramicznymi korytarze, odnowiono pokoje mieszkalne i pomieszczenia socjalne .

 5. Placówka pod nazwą „Dom dla Ludzi Bezdomnych” w Poznaniu, ul. Pogodna 55 woj. wielkopolskie


  Placówka udziela pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, w minionym roku udzielono pomocy stacjonarnej  330 osobom, w tym z miejsc interwencyjnych skorzystało 180 osób (kierowani przez MOPR, przywożeni przez Służby Miejskie).
  Prowadzono akcję pt. „Kromka Chleba”  z tej formy pomocy korzystały osoby bezdomne znajdujące się na dworcu /w skali roku około 300 osób/. W okresie sprawozdawczym zostały wyremontowane dwie łazienki i toaleta, odnowiono klatki schodowe, korytarze w całym budynku. We wszystkich pokojach mieszkalnych wymieniono instalację elektryczna oraz odnowiono podłogi i ściany. Przeprowadzono kapitalny remont stołówki, kuchni oraz pomieszczeń piwnicznych.

 6. Placówka pod nazwą „Dom Rodzinny” w Arklitach, Gm. Barciany, pow.  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie


  Placówka udziela wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, w  szczególności samotnym matkom z dziećmi, w minionym roku z pomocy stacjonarnej placówki skorzystały 73 osoby. Poza tym udzielono pomocy w formie przekazania nadwyżek żywności i artykułów przemysłowych 9 ubogim rodzinom z okolicznych wsi.
  W dalszym ciągu w placówce realizowany jest program amerykańskiej Fundacji HPI. W ramach tego programu pozyskiwaliśmy żywność poprzez hodowlę drobiu i ryb. Nadwyżki jaj, mięsa drobiowego oraz ryb przekazywaliśmy do innych ośrodków działających w strukturach naszego Stowarzyszenia oraz do w/w ubogich rodzin.
  W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Ze środków  dotacyjnych wyposażyliśmy stołówkę w nowe stoły i krzesła, zmieniliśmy pokrycie dachowe i ociepliliśmy go, wymieniliśmy stolarkę okienną na PCV, położyliśmy glazurę i terakotę w kuchni, zakupiliśmy nowe meble kuchenne i artykuły doposażenia kuchni oraz wyremontowaliśmy dwa pokoje dla osób niepełnosprawnych.

 7. Placówka pod nazwą „Dom dla Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych” w Bońkowie Kościelnym, gm. Radzanów, pow. Mława, woj. mazowieckie 


  Mieszkańcami placówki są osoby starsze, głównie niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie, w minionym roku z pomocy stacjonarnej skorzystało 83 osoby, w tym 31  osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Każda osoba przyjmowana do placówki była meldowana na pobyt czasowy, co ułatwiało załatwianie spraw urzędowych.
  W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Radzanów przekazał w użytkowanie do 2015 roku drugą cześć budynku, która została zaadoptowana na pomieszczenia mieszkalne. Wyremontowano także pomieszczenie strychowe i pokoje mieszkalne. Osuszono piwnicę w nowej części budynku i zaadoptowano na skład opału. Wymieniono część rur wodociągowych i doprowadzono wodę do części drugiej budynku. W całym budynku wymieniono starą instalację elektryczną, odnowiono wszystkie pokoje mieszkalne. W kilku z nich położono panele podłogowe. W pomieszczeniu łazienkowym wymieniono sanitariaty, umywalkę oraz panel prysznicowy.

 8. Placówka pod nazwą „Dom dla Rodzin w Sytuacji Kryzysowej” w Aninie (Warszawa). 


  Placówka zgodnie z celami statutowymi zajmuje się działalnością o charakterze aktywizującym i profilaktycznym. Podopieczni uzyskują pomoc w zakresie rozwiązywania  problemów rodzinnych i spraw osobistych związanych z wyrobieniem dokumentów tożsamości i innych. W okresie sprawozdawczym z pomocy stacjonarnej w placówce skorzystało 65 osób bezdomnych w tym 35 dzieci. 14 najuboższych rodzin z gminy Wawer objętych było pomocą doraźną. Rodziny te systematycznie otrzymywały paczki żywnościowe oraz odzieżowe i środki czystości. 4 matki i 2 rodziny zostały objęte  „Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności”. Po podjęciu pracy 2 samotne matki usamodzielniły się wynajmując mieszkania oraz 2 rodziny otrzymały mieszkanie komunalne. Sześcioro mieszkańców naszej placówki ukończyło kursy podniesienia kwalifikacji zawodowych w projekcie EFS organizowanym przez Ośrodek Pomocy  Społecznej i otrzymało certyfikaty. Od dnia 22 września 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” postanowił zmienić nazwę placówki działającej jako „Dom dla Matek z Dziećmi” na „dom dla Rodzin w Sytuacji Kryzysowej”.
  W okresie sprawozdawczym placówka otrzymała dotację od Wojewody Mazowieckiego, dzięki zemu opłacono czynsz i podstawowe media.

 9. Placówka pod nazwą: „Pogotowie Interwencyjne” w Poznaniu, ul. Ostatnia 11


  Placówka w okresie sprawozdawczym zajmowała się przede wszystkim pozyskiwaniem żywności. Pozyskanymi artykułami spożywczymi oraz higienicznymi wspieraliśmy ubogich i bezdomnych zgłaszających się do naszej placówki oraz nadwyżką dzieliliśmy się z innymi ośrodkami działającymi w strukturach naszego Stowarzyszenia. W roku  sprawozdawczym pomogliśmy ok. 900 osobom ubogim i bezdomnym z miasta Poznań.

 


Placówki nowe.

 

 1. W dniu 10 lipca 2009 roku zgodnie  uchwałą Zarządu podpisano z Urzędem Gminy Dalików umowę dzierżawy budynku szkolnego, położonego w Budzynku gm. Dalików, pow. Poddębice
  W chwili obecnej w budynku są  przeprowadzane prace remontowo-adaptacyjne, przystosowujące obiekt do naszej działalności statutowej.  
  W placówce zamieszkiwać będą samotne matki z dziećmi oraz rodziny w sytuacji kryzysowej, zgodnie z uchwałą Zarządu funkcjonować będzie jako Dom Rodzinny „Budzynek”


 2. W dniu 31 marca 2008r. oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Postaw” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych.


  Założeniem opracowanego przez nas projektu było zaoferowanie szkoleń zawodowych, tym samym nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaplecza psychologicznego dla osób znajdujących się na marginesie życia społecznego. Pracujący na co dzień  z Beneficjentami doradcy zawodowi i psycholodzy przeprowadzili warsztaty pozwalające zdiagnozować potencjał zawodowy danego beneficjenta i możliwości jego rozwoju w kierunku podniesienia kwalifikacji. Liczymy, że Beneficjenci biorący udział w projekcie zdobyli odpowiednie wsparcie psychiczne będące podstawą do dalszych prac nad poprawą swojej pozycji zawodowej.


 3. Wystąpiliśmy do Instytucji Wdrażającej o zamianę zaoszczędzonych środków finansowych na szkolenia zawodowe dla dodatkowych 15 beneficjentów, otrzymaliśmy zgodę na szkolenia: drwal - operator pilarki dla 10 osób; trakowy - 5 osób, tym samym zmieniliśmy planowaną liczbę beneficjentów ze 150 na 165.
  Niestety żadne z okolicznych Nadleśnictw nie wyraziło zgody na przeprowadzenie szkolenia na terenie podległych im lasów tłumacząc, iż nie jest to odpowiedni czas na wyrąb drzew. Pomimo dużego zainteresowania beneficjentów w/m kursem, który z racji położenia placówki dawał im duże szanse na znalezienie pracy /bliskość Mazur/ nie mogliśmy podjąć jego realizacji bez owej zgody. 

 

W okresie sprawozdawczym 23 Beneficjentów ukończyło szkolenia:

 

 • pracownik ekipy sprzątającej - 8 osób
 • grafika komputerowa z pakietem Corel (kat. w/g potrzeb rynku pracy) - 7 osób
 • prawo jazdy Kat.B - 3 osoby  w tym 1 osoba w ramach kat. w/g potrzeb rynku pracy
 • trakowy - 5 osób.

 

W skali całego projektu:

 

 • 148 beneficjentów zakończyło projekt,
 • 8 z nich ukończyło po 2 kursy zawodowe ,
 • przeprowadzono155 szkoleń.

 

Zgodnie z założeniami ,wszyscy Beneficjenci przeszli (w grupach 6 osobowych) kursy "umiejętności poszukiwania pracy" prowadzone przez trenerów zawodowych z ZDZ Ciechanów. Zatrudnieni w projekcie psycholodzy na co dzień pomagali beneficjentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów życiowych, przeprowadzili także warsztaty mające na celu:

 

 • pracę nad własnym wizerunkiem w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem
 • podtrzymanie stanu abstynencji
 • umiejętność poszukiwania pracy
 • poczucie własnej wartości.

 

Beneficjenci odbyli indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, uczestniczyli w grupach wsparcia o tematyce:

 

 • elastyczne formy zatrudnienia
 • negocjacje płacowe
 • symulacja rozmów z pracodawcą,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • asertywność
 • techniki poszukiwania pracy,
 • motywacja
 • życie zawodowe
 • analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

 

Dzięki udziałowi w projekcie "Akademia Postaw" wielu Beneficjentów znalazło już pracę w wyuczonych zawodach / murarze, ogrodnicy, trakowi, pracownicy ekipy sprzątającej, glazurnicy/,zaaplikowane wsparcie psychologiczne i uzyskane certyfikaty pozwoliły im sięgnąć po oferty rynku pracy, pozostali ćwiczą nabyte umiejętności pracując na rzecz placówek, w których przebywają. Z naszej wieloletniej pracy z wykluczonymi społecznie / bezdomnymi / wynika, że jedynie nikły procent podejmujących pracę bez wcześniejszego treningu psychicznego jest w stanie utrzymać się na rynku pracy. Zakładamy, że zorganizowane przez nas szkolenia, mające na celu przezwyciężenie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w efekcie doprowadzą do zwiększenia samodzielności beneficjentów.

 

W sali Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Maz. odbyła się konferencja kończąca nasz projekt, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych, firmy szkoleniowe, zaprzyjaźnione organizacje itp., obecna była także liczna grupa Beneficjentów i personel projektu. Konferencja miała charakter panelowy, na wstępie każdy z 4 realizatorów regionalnych zrelacjonował przebieg realizacji projektu w swojej placówce, następnie odbyła się prelekcja połączona z prezentacją na temat: " Psychologia w projekcie Akademia Postaw" przygotowana przez psychologów pracujących z beneficjentami.
W dalszej części pokazaliśmy prezentację poprowadzoną przez doradców zawodowych projektu pt " Dlaczego ważny jest kontakt i rozmowa z doradcą zawodowym", na koniec Beneficjenci odpowiadali na pytania gości i opowiadali „co zmienił projekt w moim życiu?"

 

W okresie sprawozdawczym przeszkolono 23 beneficjentów, a w tym  3 kobiety i 20 mężczyzn, co stanowi 69,70% zakładanych wartości. W skali całego projektu 148 beneficjentów - 49 kobiet i 99 mężczyzn zakończyło udział w projekcie co stanowi 89,69% zakładanych wartości, w tym 8 beneficjentów ukończyło po 2 kursy zawodowe, 7 beneficjentów (4,2%) przerwało swój udział z przyczyn od nas niezależnych, zrealizowano 155 szkoleń zawodowych. Wszyscy beneficjenci byli pod stałą opieką psychologów, uczestniczyli w warsztatach mających na celu zaprezentowanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz innymi problemami natury psychicznej.

 

Warsztaty przeprowadzone były w małych grupach, które dawały możliwość prowadzenia swobodnej dyskusji, dzielenia się uwagami, doświadczeniami, pozwalały na życzliwą rozmowę i przyswajanie nowej wiedzy w niekrępującej atmosferze.
W spotkaniach używano metod aktywizujących grupę, uatrakcyjniających proces przekazywania informacji (np. burza mózgów, odgrywanie scenek, wykonywanie mini-testów, projekcje filmów, analiza przypadków, możliwość przećwiczenia nowo nabytych umiejętności).

 

Beneficjenci pozytywnie ocenili tę formę prowadzenia zajęć, czemu dali wyraz w ankietach podsumowujących każde ze spotkań. Rolą psychologów było także motywowanie Beneficjentów do wytrwałości w podjętych kursach zawodowych, do maksymalnego i rzetelnego korzystania z przygotowanych dla nich zajęć.
Na dalszym etapie zaś, dopełniając pracę doradców zawodowych, psychologowie wspierali uczestników szkoleń w procesie przygotowania się i poszukiwania pracy. Część naszych Beneficjentów przebywała w placówce razem z dziećmi / kobiety/, które także zostały objęte opieką psychologiczną.

 

Polegała ona przeważnie na nawiązaniu indywidualnego kontaktu z dzieckiem, okazywaniu mu życzliwości, poprawie jego samooceny, uczeniu norm zachowania pożądanych w społeczeństwie (np. okazywanie szacunku osobie starszej, form grzecznościowych), pomocy w rozwiązywaniu trudnych dla niego sytuacji.

 

W wyniku tego kontaktu, a także przy użyciu testowych metod badawczych możliwe było także rozeznanie w potencjalnych zdolnościach intelektualnych dziecka i skierowanie go na konsultację do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wyniku czego kilkorgu dzieci obniżono wymagania edukacyjne, dzięki czemu dzieci zaczęły zdobywać lepsze oceny w nauce i chętniej uczęszczały do szkoły. Dzieci były także kierowane do specjalistów (np. logopedy),w ramach pracy z dziećmi Beneficjentów wyrównywano również ich braki wynikające z zaniedbania środowiskowego. Psycholodzy współpracowali z przedszkolankami, które miały pod opieką 34 dzieci, skupionych w działających w ośrodkach przedszkolach (Lucimia, Miączyn Duży).

 

Praca ta polegała przeważnie na udzielaniu porad dotyczących metod pracy z poszczególnymi dziećmi (np. dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, zamkniętymi w sobie, agresywnymi, upośledzonymi w lekkim stopniu) oraz na pracy z dziećmi wskazanymi przez pedagogów jako "trudne". Ta współpraca owocowała postępami w edukacji i poprawą zachowania podopiecznych, co zostało dostrzeżone w szkołach podstawowych, do których w dalszym etapie nauki, trafiały dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli.

 

Cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi pozwoliły ukształtować indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego beneficjenta, utrzymać poczucie własnej wartości i poziomu zainteresowania życiem zawodowym. W trakcie grupowych spotkań Beneficjentów z doradcą zawodowym zostały podjęte działania praktycznej i grupowej formy przygotowania do poruszania się po rynku pracy. Zajęcia grup wsparcia miały charakter warsztatowy, zawierały część wykładową, ćwiczeniową - praca indywidualnie i w grupach, oglądanie filmów. Podczas grupowych form wsparcia realizowane były tematy nakierowane na wyrobienie u beneficjenta umiejętności, które będą mogli zastosować w sytuacji autentycznej oraz takie, które zdobyte umiejętności utrwalą i podkreślą.

 

Jak wynika z naszych doświadczeń jedynie nikły procent osób wykluczonych społecznie, które podejmują pracę bez wcześniejszego treningu psychicznego jest w stanie utrzymać się na rynku pracy, powrót do bezdomności może być spowodowany ponowną utratą pracy lub powrotem do uzależnienia. Dlatego tak ważnym aspektem naszego projektu było zapewnienie zaplecza psychologicznego Beneficjentom biorącym udział w projekcie.


 

Od 27 marca 2006r. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" dzięki Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Drobnotowarowej Produkcji Zwierzęcej Heifer Project International (HPI). realizuje nowy projekt pod nazwą:
 

 •  Trzoda, kury i ryby dla Miączyna i Arklit placówek "Mar-Kot".

 

Projekt realizowany jest w 2 naszych placówka w gminie Szreńsk, powiat mławski, województwo mazowieckie i w gminie Barciany, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.

 

Głównym kierunkiem działania Fundacji HPI jest pomoc małym gospodarstwom rolnym w rozwoju produkcji zwierzęcej. Fundacja wspiera gospodarstwa rodzinne, pomagając w przezwyciężaniu negatywnych skutków transformacji społeczno - ekonomicznej.

 

Misją HPI w Polsce jest zapobieganie ubóstwu ludności zajmującej się działalnością rolniczą. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2010 roku.
Idea działalności Fundacji Heifer Project International jest bardzo zbliżona do idei naszego Stowarzyszenia, pomagać i dzielić się ze słabszymi i potrzebującymi.

 

Rusza Kotan Projekt

 

Przemysław Przybecki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu Mar-Kot informuje, iż rozpoczęto prace nad utworzeniem w Warszawie miejsca imienia Marka Kotańskiego.

 

Aktualnie brakuje w stolicy, w jej samym sercu, placówki niosącej pomoc ludziom bezdomnym. Newralgicznym punktem miasta są okolice dworca centralnego, gdzie ci ludzie gromadzą się szukając; pożywienia, noclegu, możliwości przetrwania.
Naszą ideą, którą nazywać będziemy Kotan Projekt, jest utworzenie w centrum stolicy Polski placówki doraźnej pomocy osobom bezdomnym. Będzie to miejsce, gdzie ludzie, egzystujący w beznadziejnej sytuacji bytowej i zdrowotnej otrzymywać będą pierwszą niezbędną pomoc, czyli przede wszystkim skierowanie do schroniska, rację żywności, wsparcie psychologiczne.
Miejsce, o którego planach utworzenia informujemy, będzie związane z postacią Marka Kotańskiego, nie tylko samą nazwą, ale i pomnikiem, ufundowanym przez Mar-Kot, upamiętniającym tego człowieka.
Obelisk, podjął się stworzyć Maksymilian Biskupski, polski artysta światowej renomy, będzie również stanowił oznaczenie, rodzaj totemu, wskazującego ludziom potrzebującym pomocy – gdzie, i jak jej szukać.

Opublikowal: Michał Pawlik
-

Dziś w Warszawie

Jutro w Warszawie

Zobacz także


2010.02.09 g. 23:41

Nasi Partnerzy


2010.05.06 g. 13:10

OTWARTA TWARDA

Poznaj współczesną żydowską Warszawę
Pokazy filmowe, wycieczki, warsztaty, koncerty, wykłady, gra miejska, wystawy, panele dyskusyjne to tylko niektóre atrakcje rozpoczynającego się niebawem festiwalu

OTWARTA TWARDA 2010”.

Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy