Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Bezpieczeństwo

2014.01.24 g. 21:25

Do woja marsz... w Rembertowie

Kwalifikacja wojskowa 2014
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Dzielnicy Rembertów odbędzie się od 12 do 18 marca 2014 roku, w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Warszawie ul. Mińska 1/5 (CKU nr 5). Zobacz co i jak...

Kwalifikacja wojskowa 2014 - maszerują żołnierze...

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 

 1. mężczyźni urodzeni w 1995 roku,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1990 - 1994, którzy nie posiadają określonej  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby, urodzone w 1993 - 1994 roku które:


  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKLek.), ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez PKLek., ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i osoby te złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,  w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

     
 4. kobiety urodzone w latach 1990 - 1995 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/14 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków; (analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia ratownictwo medyczne, weterynaria, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 11 marca 2010 r. Dz. U. 2010 r. Nr 54 poz. 321);
 5. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 6. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

UWAGA!

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

 

Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów,

 

 • al. gen. Chruściela „Montera” 28,
 • 04-401 Warszawa,
 • pokój 507
 • tel. (22) 443-38-18
 • tel. (22) 443-38-19,
 • fax (22) 515-15-15


 • lub do
  Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4
 • tel. 519-047-364.

 Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy