Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2014.04.14 g. 00:04

Rok 2013 w gospodarce Warszawy i Mazowsza

Więcej firm zarejestrowanych w rejestrze REGON, ale nieco niższe zatrudnienie. Wyższe wynagrodzenia, ale i wzrost cen podstawowych produktów, jakie kupujemy na co dzień. Rok 2013 to kolejny rok z rosnącym bezrobociem.

Województwo mazowieckie pod względem wskaźników ekonomicznych zajmuje jedno z czołowych miejsc w skali kraju, jednak na tę pozycję „pracuje” głównie Warszawa i jej obszar metropolitalny. Tu istnieje dobry klimat dla przedsiębiorczości, tu stworzone są możliwości dla rozwoju zawodowego i tu oferowane są wyższe zarobki – powiedział Krzysztof Kowalski, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.
 
Kolejka górska - jak wykres statystyczny. Fot. Miguel303xm - Wikipedia
 
Kolejka górska - jak wykres statystyczny
Fot. Miguel303xm - Wikipedia
 
Działalność gospodarcza
Zarówno w województwie jak i w Warszawie zwiększyła się liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. W 2013 r. na Mazowszu liczba ta wyniosła blisko 725 tys.  – w stosunku do 2012 r był to wzrost o niemal 4%. W Warszawie zarejestrowanych było ponad 371 tys. firm, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2012 o niemal 5%. Na Mazowszu liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosiła aż 493 tys., z czego w Warszawie osoby te stanowiły ponad 44% tej liczby. Jeżeli połączymy te dane ze statystykami dotyczącymi demografii, uzyskujemy ciekawe wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości – w województwie co 9, a w Warszawie co 7 dorosła osoba to osoba prowadząca działalność gospodarczą.
Najliczniejszą sekcją Polskiej Klasyfikacji Działalności, zarówno w Warszawie jak i w województwie, jest sekcja obejmująca Handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Na Mazowszu w tej branży zarejestrowanych było ponad 190 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w Warszawie niemal połowa tej liczby.
 
Rejestracja firm
Codziennie w województwie mazowieckim w 2013 r. rejestrowało się średnio 179 firm i jest to o 12 dziennie więcej niż w roku 2012. W 2013 r. na Mazowszu zarejestrowano ponad 65 tys. firm, niemal połowę z tego w Warszawie. Działalność, która zajmuje pierwsze miejsce pod względem popularności, zarówno w Warszawie jak i na Mazowszu, to działalność zaklasyfikowana jako podklasa PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Podklasa ta skupia firmy oferujące doradztwo i bezpośrednią pomoc dla innych podmiotów gospodarczych w zakresie tworzenia np. strategii marketingowych, kontroli kosztów, zarządzania produkcją, planowania i organizacji pracy. Na uwagę zasługuje również wzrost popularności sprzedaży poza stacjonarnymi sklepami – świadczy o tym liczba nowo zarejestrowanych firm w podklasie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 
Plajty, upadki, zamknięcia.
Codziennie na Mazowszu działalność kończyło średnio 112 firm. W 2013 r. na Mazowszu wyrejestrowano prawie 41 tys. firm, z czego w Warszawie niemal 17 tys. Najliczniejsza podklasa PKD wśród działalności wyrejestrowanych w województwie to Transport drogowy towarów, w Warszawie natomiast Działalność taksówek osobowych.
 
Zatrudnienie
W województwie mazowieckim zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1 mln 327 tys. i było nieznacznie niższe niż w 2012 r. W Warszawie zatrudnionych było niemal 955 tys. pracowników, czyli ponad 2/3 zatrudnionych w województwie. Mieszkańcy Mazowsza najczęściej byli zatrudnieni w Przemyśle – prawie 340 tys. zatrudnionych. W Warszawie najbardziej liczna sekcja PKD to nie Przemysł jak na Mazowszu, ale Transport i gospodarka magazynowa. W 2013 r. w Warszawie w tej branży zatrudnionych było 216 tys. osób.
 
Wynagrodzenia
Na najwyższe wynagrodzenie, zarówno w województwie mazowieckim jak i w Warszawie mogli liczyć zatrudnieni w branży związanej z Informacją i komunikacją, czyli działalnością związaną z oprogramowaniem i przetwarzaniem danych, telekomunikacją czy działalnością wydawniczą. W województwie w tej sekcji przeciętne miesięczne zarobki brutto wyniosły ponad 7 600 zł, w Warszawie niemal 7 700 zł.
 
Ceny
W 2013 r. ceny podstawowych towarów i usług konsumpcyjnych na Mazowszu wzrosły w mniejszym stopniu niż w 2012 r. (o 0,8% wobec 3,5%). Najbardziej odczuwalne zmiany cen dotyczyły owoców i warzyw - najbardziej zdrożały ziemniaki (o prawie 90%), więcej niż rok wcześniej płacono także za cebulę (o ponad 40%) i jabłka (o prawie 10%). W skali roku wzrosły również opłaty związane z użytkowaniem mieszkania. Więcej niż w grudniu 2012 r. statystyczny Kowalski zapłacił za ciepłą (o prawie 7%) i zimną wodę (o ponad 2%) oraz centralne ogrzewanie (o prawie 3%). Więcej zapłacił również za lokalny dziennik (o ponad 20%), bilet autobusowy (o ponad 6%) i bilet do kina (o ponad 4%). Droższa była również wizyta u lekarza specjalisty (o ponad 4%). Warto zwrócić uwagę na wzrost sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. W województwie mazowieckim sprzedaż ta wzrosła o ponad 20% a, w Warszawie blisko o 30%. Świadczy to o tym, że statystyczny mieszkaniec Mazowsza coraz częściej rezygnuje z zakupów w sklepie lub na bazarku na rzecz zakupów w sieci.
 
Mieszkania
W 2013 r. na Mazowszu oddano do użytku ponad 29 tys. mieszkań, z czego ponad 44% w Warszawie. W stosunku do 2012 r w województwie odnotowano spadek liczby mieszkań oddanych do użytku o 4%, w Warszawie o 3%. Największą liczbę mieszkań oddanych do użytku odnotowano w Warszawie oraz powiatach bezpośrednio z nią sąsiadujących, zwłaszcza w powiecie wołomińskim i piaseczyńskim.
 
Bezrobocie
Na koniec 2013 r. w urzędach pracy na Mazowszu zarejestrowanych było ponad 283 tys. bezrobotnych - wzrost w stosunku do 2012 r. o ponad 4%. Większość zarejestrowanych bezrobotnych stanowili mężczyźni - blisko 53%. W minionym roku w urzędach pracy zarejestrowało się ponad 305 tys. bezrobotnych, czyli o prawie 4% więcej niż w 2012 r. Z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 294 tys. osób, o ponad 9% więcej niż przed rokiem. Główną przyczyną odpływu z bezrobocia było podjęcie pracy - rozpoczęło ją ponad 138 tys. osób. Co piąty bezrobotny na Mazowszu zarejestrowany był w warszawskim urzędzie pracy. W strukturze warszawskich bezrobotnych, podobnie jak na Mazowszu przeważali mężczyźni. W ubiegłym roku w Warszawie zarejestrowało się ponad 61 tys. osób bezrobotnych – prawie 6% więcej niż przed rokiem, a wyrejestrowało się niemal 56 tys. osób  - o ponad 9% więcej niż przed rokiem. Główną przyczyną odpływu z bezrobocia, podobnie jak na Mazowszu, było podjęcie pracy.
 
Źródło:
Centrum Informacji Statystycznej
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych
Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa


Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy