Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2011.09.24 g. 13:12

Statystyka Warszawy

Wrzesień 2011. Informacja sygnalna.
Zatrudnienie, liczba bezrobotnych, stopa bezrobocia, miesięczne wynagrodzenie, produkcja sprzedana, produkcja budowlana, sprzedaż detaliczna, hurtowa, oddane mieszkania.

Logo Urzędu Statystycznegpo w Warszawie

 

PODSTAWOWE TENDENCJE

 

  1. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2011 r. wyniosło 951,9 tys. osób i było o 2,0% wyższe niż przed rokiem.
  2. W końcu sierpnia 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 40457 osób i była o 6,3% więk-sza niż przed rokiem, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,5% (przed miesiącem 3,5%, a przed rokiem 3,4%).
  3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2011 r. wyniosło 4581,01 zł i było o 4,8% wyższe niż w sierpniu 2010 r.
  4. Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) w sierpniu 2011 r. ukształtowała się na pozio-mie zbliżonym do sierpnia 2010 r.
  5. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w sierpniu 2011 r. była o 17,4% większa niż przed rokiem.
  6. Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w sierpniu 2011 r. była o 2,3% większa niż w sierpniu 2010 r.
  7. Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych w sierpniu 2011 r. była o 15,0% większa niż przed rokiem.
  8. Według wstępnych danych w okresie styczeń–sierpień 2011 r. oddano do użytkowania 4662 mieszkania (o 38,5% mniej niż w analogicznym okresie 2010 r.).

 

  • Prezentowane w Informacji dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach – w ujęciu miesięcznym – dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
  • W stosunku do obowiązującej klasyfikacji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) dokonano dodatkowego grupowa-nia, ujmując pod pojęciem „Przemysł” sekcje: B – „ Górnictwo i wydobywanie”; C – Przetwórstwo przemysłowe”; D – „ Wytwa-rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” oraz E – „Dostawa wody; gospodarowanie ście-kami i odpadami; rekultywacja”.

 

RYNEK PRACY

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2011 r. wyniosło 951,9 tys. osób i było wyższe o 0,4 tys. osób niż w lipcu oraz o 18,5 tys. osób, tj. o 2,0% wyższe niż w sierpniu 2010 r.
W stosunku do sierpnia 2010 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: pozostała dzia-łalność usługowa (o 14,1%), budownictwo (o 12,9%), administrowanie i działalność wspierająca (o 12,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 10,4%), obsługa rynku nieruchomości (o 3,8%), zakwate-rowanie i gastronomia (o 3,1%), przemysł (o 1,0%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1%).
Spadek zatrudnienia wystąpił w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 2,5%), informacja i komu-nikacja (o 1,1%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,1%).
W porównaniu z lipcem 2011 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: pozostała dzia-łalność usługowa (o 3,8%),  budownictwo (o 2,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,8%), przemysł (o 0,3%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,1%),
Spadek zatrudnienia wystąpił w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 10,1%), handel; naprawa po-jazdów samochodowych (o 0,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,2%), transport i go-spodarka magazynowa (o 0,1%).

 

 STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA WEDŁUG SEKCJI PKD W SIERPNIU 2011 R

 

STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA
WEDŁUG SEKCJI PKD W SIERPNIU 2011 R.

 

W końcu sierpnia 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 40457 osób i była o 114 osób, tj. o 0,3% mniejsza niż w końcu lipca 2011 r. i o 2391 osób, tj. o 6,3% większa niż w analogicz-nym okresie 2010 r.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 19670, co stanowiło 48,6% ogółu  bezrobotnych (przed miesiącem 48,2%, a przed rokiem 47,3%) i 16,4% bezrobotnych kobiet w województwie mazowiec-kim. W stosunku do lipca 2011 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 105 osób, tj. o 0,5%, a w sto-sunku do sierpnia 2010 r. zwiększyła się o 1667 osób, tj. o 9,3%.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 3,5% (w lipcu 2011 r. wynosiła 3,5%, a w sierpniu 2010 r. 3,4%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 9,2% (w lipcu 2011 r. wy-nosiła 9,3%, a w sierpniu 2010 r. 8,9%), natomiast w kraju na poziomie 11,6% (przed miesiącem 11,7%, a przed rokiem 11,4%).
W sierpniu 2011 r. zarejestrowano w urzędach pracy 4171 osób bezrobotnych (3987 w lipcu 2011 r., a 4278 w sierpniu 2010 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 20,0% ogółu zarejestrowanych bezro-botnych w województwie.
Liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy wyniosła 1476 (przed miesiącem 1529), co stanowiło 35,4% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 26,3%  zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród bezrobotnych zarejestrowanych w sierpniu 2011 r. wyniósł 5,0% (w województwie mazowieckim 2,8%), przed mie-siącem 6,7%, a przed rokiem 4,8%.
W sierpniu 2011 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4285 osób (4000 w lipcu 2011 r., a 4833 w sierpniu 2010 r.), co stanowiło 19,5% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazo-wieckim. Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych 1498 osób podjęło pracę. Ponadto 1752 osoby utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Przyczyną skreślenia z ewi-dencji było również dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpoczęcie szkolenia lub stażu, nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne.
Prawa do zasiłku nie posiadało 33170 osób, tj. 82,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 30969 osób, tj. 81,4%). Natomiast 7287 bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku.
Do urzędów pracy zgłoszono w sierpniu 2011 r. 2160 ofert pracy, co stanowiło 28,7% ofert pracy w woje-wództwie mazowieckim i w końcu tego miesiąca urzędy dysponowały ofertami pracy dla 1833 osób. Na jedną ofertę pracy przypadało w  końcu sierpnia 2011 r. 22 osoby, (przed miesiącem 27 osób, a przed rokiem 31 osób), a w województwie mazowieckim  43 osoby (przed miesiącem 50, a przed rokiem 47), zare-jestrowane jako bezrobotne.

 

WYNAGRODZENIA

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach o liczbie pra-cujących powyżej 9 osób) w sierpniu 2011 r. wyniosło 4581,01 zł i było o 0,9% niższe w stosunku do lipca 2011 r. i o 4,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 r.
W stosunku do sierpnia 2010 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 8,5%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,0%), przemysł oraz obsługa rynku nieruchomości (po 5,8%), informacja i komunikacja (o 5,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 5,3%), budownictwo (o 2,7%), działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją (o 2,4%).
Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 23,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,3%).
W porównaniu z lipcem 2011 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: ob-sługa rynku nieruchomości (o 4,0%), informacja i komunikacja (o 3,5%), transport i gospodarka maga-zynowa (o 0,7%), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,6%).
Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: pozostała działalność usługowa (o 4,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,8%), przemysł (o 3,1%), działalność profe-sjonalna, naukowa i techniczna (o 2,5%), budownictwo (o 0,8%), działalność związana  z kulturą, roz-rywką i rekreacją (o 0,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,2%).
W sierpniu 2011 r. wyższe przeciętne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora prywatnego (4813,27 zł) niż publicznego (3952,20 zł) o 861,07 zł, tj. o 21,8%.

 

 PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WEDŁUG SEKCJI PKD W SIERPNIU 2011 R

 

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO
WEDŁUG SEKCJI PKD W SIERPNIU 2011 R.

 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

 

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2011 r. wyniosła (w cenach bieżących) 7377,2 mln zł i (w cenach stałych) ukształtowała się na poziomie zbliżonym do sierpnia 2010 r.
W stosunku do sierpnia 2010 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysło-wym o 4,9%.
W okresie styczeń-sierpień 2011 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 59733,3 mln zł (w ce-nach bieżących) i była (w cenach stałych) wyższa o 1,9% od osiągniętej w analogicznym okresie 2010 r. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost produkcji o 2,6%.
Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego największy wzrost sprzedaży wystąpił m.in.: w produkcji metali (o 100,9%), produkcji mebli (o 48,6%), produkcji wyrobów z pozostałych mi-neralnych surowców niemetalicznych (o 22,7%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 20,3%), produkcji odzieży (o 18,2%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 14,0%), pro-dukcji skór i wyrobów skórzanych (o 10,7%).
Znaczący spadek sprzedaży odnotowano m.in.: w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 45,8%), produkcji maszyn i urządzeń (o 33,2%), produkcji wyrobów tekstylnych (o 29,7%), pozostałej produkcji wyrobów (o 25,8%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 12,3%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 9,7%).
Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w przemyśle, w okresie styczeń-sierpień 2011 r. wyniosła 392,7 tys. zł (w cenach bieżących) i była – licząc w cenach stałych – o 0,9% wyższa niż przed rokiem.

 

 STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WEDŁUG DZIAŁÓW W SIERPNIU 2011 R

 

STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA
WEDŁUG DZIAŁÓW W SIERPNIU 2011 R. (ceny bieżące)

 

Produkcja sprzedana budownictwa w sierpniu 2011 r. wyniosła (w cenach bieżących) 3648,2 mln zł i była o 2,7% wyższa niż w lipcu 2011 r. oraz o 39,3% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W okresie styczeń-sierpień 2011 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 22281,7 mln zł, tj. o 16,9% większą niż w analogicznym okresie 2010 r.
Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2011 r. ukształtowała się na poziomie 1453,2 mln zł (w cenach bieżących) i stanowiła 39,8% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 1,9%, natomiast w porównaniu z sierpniem 2010 r. wzro-sła o 17,4%.
W okresie styczeń-sierpień 2011 r. produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 8249,0 mln zł i stanowiła 37,0% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 36,5%).
Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. wystąpił w przedsiębiorstwach zajmują-cych się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 185,6%) oraz w podmiotach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 12,9%). Natomiast spadek produkcji wystąpił w jednostkach zajmu-jących się budową budynków (o 13,7%).
Wydajność pracy, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego w budownictwie, w sierpniu 2011 r. wyniosła 63,5 tys. zł i była o 0,2% wyższa niż przed miesiącem i o 23,4% większa niż w sierpniu 2010 r.

 

HANDEL

 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w sierpniu 2011 r. (w cenach bieżących) była o 1,5% mniejsza niż w lipcu 2011 r. oraz o 2,3% wyższa w odniesieniu do sierpnia 2010 r. 
W stosunku do sierpnia 2010 r. wzrosła m.in. sprzedaż w grupach: „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 10,3%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 9,1%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 7,9%) oraz „meble, RTV, AGD” (o 4,2%). Natomiast mniejsza niż przed rokiem była m.in. sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 28,8%), pojazdów sa-mochodowych, motocykli, części (o 17,3%), a także włókna, odzieży, obuwia (o 1,1%).
W porównaniu z lipcem br. wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano np. w grupie „pozostałe” (o 11,8%). Spadła natomiast m.in. sprzedaż włókna, odzieży, obuwia (o 16,1%), pojazdów samochodo-wych, motocykli, części (o 6,1%), farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 5,2%), mebli, RTV, AGD (o 2,7%) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 0,9%).
W okresie styczeń-sierpień 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. sprzedaż detalicz-na zwiększyła się o 5,7%.

 

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w sierpniu 2011 r. (w cenach bieżących) była więk-sza o 2,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 15,0% wyższa w odniesieniu do sierpnia 2010 r., a w przedsiębiorstwach hurtowych odpowiednio większa o 4,0% i o 11,4%.
W okresie styczeń-sierpień 2011 r. przedsiębiorstwa handlowe zrealizowały sprzedaż hurtową o 15,9% większą niż przed rokiem, natomiast przedsiębiorstwa hurtowe – o 14,2%.

 

CENY DETALICZNE

 

Średnie ceny detaliczne wybranych artykułów żywnościowych w sierpniu 2011 r. w stosunku do lipca 2011 r. oraz analogicznego okresu roku ubiegłego kształtowały się w następujący sposób.

 

 ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W SIERPNIU 2011 R

 

ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH
WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
W SIERPNIU 2011 R.
(miesiąc poprzedni = 100)

 

ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W SIERPNIU 2011 R1 

 

ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH
WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
W SIERPNIU 2011 R.
(analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100)

 

Średnie ceny wybranych towarów i usług konsumpcyjnych (bez artykułów żywnościowych) w sierpniu 2011 r. w stosunku do lipca 2011 r. oraz do sierpnia 2010 r. kształtowały się w następujący sposób.

 

 ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

 

ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH
WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH
(bez artykułów żywnościowych)
W SIERPNIU 2011 R.
(miesiąc poprzedni = 100)

 

 ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

 

ZMIANY ŚREDNICH CEN DETALICZNYCH
WYBRANYCH TOWARÓW I USŁUG
KONSUMPCYJNYCH
(bez artykułów żywnościowych)
W SIERPNIU 2011 R.
(analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100)

 

Wśród towarów i usług niekonsumpcyjnych w sierpniu 2011 r. w stosunku do lipca 2011 r. wzrosły ceny m.in.: siekiery oprawionej (o 9,2%), paneli podłogowych, drewnianych (o 7,5%), grzejnika drabinkowego, łazienkowego (o 3,8%), płynu do chłodnic samochodowych oraz skrzydła drzwiowego płytowego (po 3,6%), miski ustępowej białej, porcelanowej lub porcelitowej (o 3,5%), płyty gipsowo-kartonowej (o 3,0%).

 

Zmniejszyły się ceny np.: płytki ceramicznej ściennej, kolorowej (o 6,3%), kabiny natryskowej (o 4,0%), tynku (o 2,4%), okna z PCV, 2-skrzydłowego, szklonego (o 1,4%), brodzika akrylowego z kabiną (o 1,3%).
W porównaniu z sierpniem 2010 r. wzrosły ceny m.in.: grzejnika drabinkowego, łazienkowego (o 24,7%), brodzika akrylowego z kabiną (o 20,0%), siekiery oprawionej (o 18,5%), płyty styropianowej (o 17,7%), oleju napędowego, letniego (o 15,7%), paliwa do zasilania silników samochodowych, „LPG” (o 14,9%).

 

Zmniejszyły się ceny m.in.: piły spalinowej do cięcia drewna (o 23,5%),  wanny akrylowej (o 19,0%), kabiny natryskowej (o 17,6%), cementu portlandzkiego (o 11,7%), zaprawy klejącej do glazury i terakoty (o 10,8%), łopaty do piasku (o 7,7%), tynku (o 6,3%).

 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

 

Według wstępnych danych , w Warszawie w okresie styczeń–sierpień 2011 r. oddano do użytko-wania 4662 mieszkania (o 38,5% mniej niż w analogicznym okresie 2010 r.), a w województwie ma-zowieckim 14553 mieszkania, tj. o 19,4% mniej niż w okresie styczeń–sierpień 2010 r. Wzrost liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie indywidualnym (z 674 do 995 mieszkań, tj. o 47,6% więcej). Natomiast spadek nastąpił w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, które oddało do użytkowania 3091 mieszkań (o 51,1% mniej) oraz w budownictwie spółdzielczym – 314 (o 47,0% mniej). W budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 262 mieszkania.
W okresie styczeń–sierpień 2011 r. w budownictwie społecznym czynszowym i zakładowym nie odda-no mieszkań  do użytkowania.

 

 STRUKTURA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE

 

STRUKTURA MIESZKAŃ
ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE
WEDŁUG FORM BUDOWNICTWA
W OKRESIE STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2011 R.

 

W okresie styczeń–sierpień 2011 r. rozpoczęto budowę 8039 mieszkań (o 22,7% mniej niż w analo-gicznym okresie 2010 r.), z czego: 7227 w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, 500 w budownictwie indywidualnym, 303 w budownictwie komunalnym.

W okresie styczeń–sierpień 2011 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budowę 9776 mieszkań (o 66,2% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 666 mieszkań, tj. o 7,0% mniej niż w analogicznym okresie 2010 r.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–sierpień 2011 r. wyniosła 85,2 m2 i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. o 7,1 m2. W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła – 144,5 m2 (o 31,1 m2 mniej niż w analogicznym okresie 2010 r.), w budownictwie spółdzielczym – 69,5 m2 (o 5,5 m2 więcej), w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem – 71,5 m2 (o 2,5 m2 więcej), w budownictwie komunalnym – 41,2 m2.

 

URZĄD  STATYSTYCZNY  W  WARSZAWIE
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

 

Kontakt:
e-mail: sekretariatUSWAW@stat.gov.pl
tel. (22) 464-23-15, 464-20-85
faks (22) 846-76-67

Internet: www.stat.gov.pl/warszOpublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy